Medals

Medals and Ranks


&nbsp&nbsp FltAdm. Fleet Admiral [R23]

&nbsp&nbsp Adm. Admiral [R22]

&nbsp&nbsp ViAdm. Vice Admiral [R21]

&nbsp&nbsp RAdm. [UH] Rear Admiral Upper Half [R20]

&nbsp&nbsp RAdm. [LH] Rear Admiral Lower Half [R19]

&nbsp&nbsp Cdor. Commodore [R18]

&nbsp&nbsp FltCpt. Fleet Captain [R17]

&nbsp&nbsp Cpt. Captain [R16]

&nbsp&nbsp Cmdr. Commander [R15]

&nbsp&nbsp LtCmdr.
Lieutenant-Commander [R14]

&nbsp&nbsp Lt. Lieutenant [R13]

&nbsp&nbsp 2ndLt. Second Lieutenant
Junior Grade [R12]

&nbsp&nbsp SrgtMj. Sergeant Major [R11]

&nbsp&nbsp 1stSrgt. First Sergeant [R10]

&nbsp&nbsp MstrSrgt. Master Sergeant [R9]

&nbsp&nbsp TSrgt. Technical Sergeant [R8]

&nbsp&nbsp StSrgt. Staff Sergeant [R7]

&nbsp&nbsp Crpl. (1stG) Corporal 1st Grade [R6]

&nbsp&nbsp Crpl. (2ndG) Corporal 2nd Grade [R5]

&nbsp&nbsp S.Ens. Senior Ensign [R4]

&nbsp&nbsp Ens. (1stG) Ensign 1st Grade [R3]

&nbsp&nbsp Ens. (2ndG) Ensign 2nd Grade [R2]

&nbsp&nbsp Cad. Cadet [R1]

&nbsp&nbsp Rcrt. Recruit [R0]

 

 

     

   

 

 


/td/td/font/td